Ülkelerin Oluşturduğu Bölgeler Nelerdir?

BÖLGELER VE ÜLKELER

Bölgelerin çeşitli ölçütlere göre oluşturulabileceğini daha önce öğrenmiştiniz. Bir devletin egemenliği altında bulunan topraklara ülke denir. Bu tanımdan hareketle ülke, egemenlik sınırları ile bir bölge olarak düşünülebilir. Dünyadaki ülkeler, farklı özelliklere sahip olmakla birlikte bazı ülkeler benzer özellikler de taşımaktadır. Bu nedenle benzer özelliklere sahip olan ülkelerin oluşturduğu bölgeler de bulunmaktadır. Örneğin ekonomisi güçlü olan devletlerin oluşturduğu bir siyasi bölge olan G20 sınırları içerisinde; ABD, Rusya, Almanya ve Japonya gibi ülkelerin yanında ülkemiz de yer almaktadır (Harita 3.13.).

G20 ülkeleri

Örnek soru

Yandaki haritada numaralandırılmış taralı alanlarla ilgili aşağıda yapılan bölge eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) 1- Çöl bölgesi
B) 2- Yoğun nüfuslu bölge
C) 3- Orman bölgesi
D) 4- Sanayi bölgesi
E) 5- Dağlık bölge

Çözüm: 5 numaralı bölge, yeryüzü şekilleri bakımından ovalık bölge içerisinde yer alır.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

I. Akdeniz iklim bölgesi
II. Kızılçam ormanları bölgesi
III. Avrupa Birliği Bölgesi
IV. Kuzey Anadolu Dağlık Bölgesi
V. Japonya Sanayi Bölgesi

Doğal koşullara bağlı olarak oluşturulan bölgelerin sınırları uzun süre değişmez. Örneğin bir alandaki iklim ya da yer şekillerine ait özelliklerin değişebilmesi için uzun yıllar gerekebilir. Buna göre yukarıda verilen bölgelerden hangilerinin sınırları daha kısa sürede değişir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve V E) IV ve V

Ülkemizin coğrafi koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki bölge eşleştirmelerinden hangisi yanlış olur?
A) Batman Petrol bölgesi
B) Toroslar Dağlık bölge
C) Ardahan Sert karasal bölge
D) Tekirdağ Turunçgil üretim bölgesi
E) Uludağ Kış turizm bölgesi

Yukarıdaki haritada verilen şehirlerin tümünü kapsayan bir bölge, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Askerî bölge B) Tarım bölgesi C) Maden bölgesi D) Sanayi bölgesi E) Deprem bölgesi

İklim bölgeleri aşağıdaki bölgelerden hangisiyle uyum gösterir?

A) Sanayi bölgesi B) Siyasi bölge C) Dağlık bölge D) Maden bölgesi E) Bitki örtüsü bölgesi

Aşağıdakilerden hangisi doğal özelliklerine göre oluşturulan bölgelerde kullanılan ölçütlerden değildir?

A) İklim koşulları B) Nüfus özellikleri C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Yeryüzü şekilleri

Kültür bölgeleri; aynı din, dil ve tarihe sahip insanların bir arada bulunduğu bölgelerdir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi farklı bir kültür bölgesinde yer alır?

A) Türkiye B) Nepal C) Özbekistan D) Türkmenistan E) Azerbaycan

Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yoğun nüfuslu bölgelerinden biridir?

A) Güneydoğu Asya B) Sibirya C) Avustralya D) Grönland E) Tibet Platosu

Yukarıdaki haritada yeryüzündeki bir bölge türü işaretlenmiştir. Haritada belirtilen noktalar hangi bölge türüne aittir?

A) Dağlık bölge
B) Sanayi bölgesi
C) İklim bölgesi
D) Maden bölgesi
E) Sık nüfuslu bölge

Yaşadığım şehir verimli tarım arazileri üzerinde kurulmuştur. Ne yazık ki bu alanlar yerleşme alanının büyümesiyle yok olmaktadır. Yerleşmeye açılmayan şehrin kenarlarında sebze ve meyve yetiştirilebilmektedir. Şehir, aynı zamanda tekstil ve otomotiv sanayisinin de geliştiği bir yerdir. Şehrin tarihî ve turistik yerleri, denize yakınlığı, kış turizmine müsait dağlık alanların varlığı gelişmesinde oldukça etkilidir. Göç aldığı için de gelişen bir yerleşme özelliği taşımaktadır.

Paragrafta verilen bilgiye göre aşağıdaki bölge sınıfl andırmalarından hangisine değinilmemiştir?

A) Sanayi bölgesi B) Dağlık bölge C) Turizm bölgesi
D) Tarım bölgesi E) Maden bölgesi

Bölgeler oluşturulurken sadece doğal koşullar yeterli olmamaktadır. Doğal koşullara göre oluşturulan bölgelerin sınırları uzun yıllar boyunca değişmez. Bundan dolayı beşerî ve ekonomik özellikler de göz önüne alınarak bölge ayrımı yapılmaktadır.
Aşağıda verilen bölge türlerinden hangisi doğal bir bölgedir?
A) Zonguldak Taş Kömürü Bölgesi
B) Sahra Çöl Bölgesi
C) NATO
D) Batı Avrupa Kömür ve Maden Bölgesi
E) İstanbul Ticaret Bölgesi

I. Siyasi bölgeleri
II. Sanayi bölgeleri
III. İklim bölgeleri
IV. Orman bölgeleri
Yukarıda verilen bölgelerden hangileri beşerî bölge sınıfl andırmasına girer?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Bir Cevap Yaz.