Reformun Sonuçları Nelerdir?

3. REFORM’UN SONUÇLARI

Reform sonucunda Avrupa’da mezhep birliği parçalandı. Katolikliğin dışında Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. Reform’la birlikte kilise, otoritesini ve saygınlığını büyük ölçüde kaybetti. Protestanlığın yayıldığı yerlerde halk kilisenin mallarına ve topraklarına el koydu. Din adamlarının devlet ve toplum üzerindeki etkinliğine son verilirken eğitim, öğretimde de laik düzene geçildi. Böylece Avrupa’da Orta Çağ’a hâkim olan skolastik düşüncenin yerini akla ve bilime dayanan özgür düşünce almaya başladı. Bunun sonucunda da bilim ve teknolojide yeni bilgi ve buluşlar ortaya çıktı.

Avrupa’da siyasi ve toplumsal alanda yaşanan bu değişimler Katolik Kilisesini kendi içinde Reform yapmak zorunda bıraktı. Yeni dönemde kilise, toplum üzerindeki baskısını gevşetirken Hristiyanlığı Avrupa dışına yayma çabası içine girdi. Böylece eski gücünü ve saygınlığını yeniden kazanmaya çalıştı. Öte yandan Almanya, İngiltere ve Fransa’da yaşanan dinsel ayrılıklar bu ülkelerde uzun süre devam edecek olan iç çatışmalara da yol açtı. Bu çatışmalar Avrupa’nın gelecekteki siyasi yapısının şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Almanya’daki siyasi parçalanmışlık mezhep kavgalarıyla birlikte daha da derinleşti. İç savaş sırasında Fransa’nın Katolik Roma Germen İmparatorluğu’na karşı Protestanları desteklemesi ise Avrupa’da 20. yüzyıl ortalarına kadar sürecek olan Almanya-Fransa mücadelesine zemin hazırladı.

Osmanlı topraklarında Reform’un etkisi görülmedi. Çünkü Osmanlı Devleti’nde Avrupa devletlerindeki gibi devletin ve toplumun üzerinde yetki kullanabilecek bir din adamları sınıfı yoktu. Osmanlı ülkesinde halkın bir bölümünü Ortodoks Hristiyanlar oluşturuyordu. Bunlar Osmanlı yönetimi altındaki diğer topluluklar gibi doğrudan padişahın ve devletin himayesi altında bulunuyorlardı. Devlet onları hem kendi kiliselerine hem de diğer din ve mezheplerin baskılarına karşı koruyordu. Böylece Ortodoks Hristiyan vatandaşlarının Avrupa’daki Katolik Hristiyanlar gibi kilise ve din adamları sınıfı tarafından sömürülmesine izin vermiyordu.

Reform’la birlikte Avrupa’da yaşanan mücadeleler Osmanlı Devleti’nin Batı’ya doğru ilerleyişini nasıl etkilemiş olabilir?

1. Osmanlı Devleti’nin 16. yüzyılda Fransa’ya kapitülasyonlar vererek ulaşmak istediği amaçlar nelerdir?
2. Osmanlı hukuk sisteminin temel dayanakları nelerdir?
3. Reform’un sonuçları nelerdir?
4. Osmanlı Devleti’nde vakıfların sağladığı yararlar neler olmuştur?
5. Avrupa’da feodalitenin zayıflaması ve merkezî krallıkların kurulup güçlenmesinin nedenleri nelerdir?
6. Coğrafi Keşiflerin ekonomik alandaki sonuçları neler olmuştur?
7. Rönesans’ın İtalya’da başlamasının nedenleri nelerdir?
8. Yavuz’un İran Seferi’ne çıkmasının nedenleri nelerdir?
9. Osmanlı Devleti’nin ülke içinde ticareti geliştirmek için aldığı önlemler nelerdir?
10. Osmanlı millet sisteminin temel esasları nelerdir?

Bir Cevap Yaz.