Osmanlıda Müzik Nasıl Gelişmiş ve Yayılmıştır?

Osmanlıda Müzik Nasıl Gelişmiş ve Yayılmıştır?

Osmanlı Devleti’nde Türk musikisi gelişerek yayıldı ve hâkimiyeti altındaki toplumlara da tesir etti. Osmanlı’da musikinin öğretilip icra edildiği yer enderun mektebiydi. Bunun yanında Mehterhane’de askerî musiki, Osmanlı toplumu- nun yapısında önemli bir yer tutan Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikat ve tekkelerde ise dinî musiki icra edilirdi. Karacaoğlan, Köroğlu gibi halk şairleri de Türk sazı ile türküler söylerdi.

XIV. ve XV. yüzyılda yetişen Safiyüddin Urme ile Abdulkadir Meragî, XVI. yüzyılda da Kırım Hanı Gazi Giray Han önemli bestekarlardandı. Bu dönemde Türk musikisinin başlıca aletleri ney, kemençe, çöğür, zil, zurna, kopuz, bağlama, davul, kös ve tamburdu.

XVII. yüzyılda ise Ömer Bey, Hafız Post Mustafa Itrî Efendi (ölümü: 1712) gibi önemli bestekârlar yetişti. Itrî, musikimize Nevakâr makamını kazandırdı.

XIX. yüzyılın en önemli bestekârları İsmail Dede Efendi, Dellâlzade İsmail Efendi, Mehmet Zekai Dede, Hacı Arif Bey, Şevki Bey ve Tanburî Cemil Bey’di. Ayrıca 1826’da Enderunda musiki okulunun kapatılması ve Mehterhane’nin de dağılmasıyla İtalyan Donazetti başkanlığında (1831) Mızıka-yı Hümayun kurulmuş ve Batı tarzında müzik akımı geliştirilmeye çalışılmıştır. 1908’de de Batı tarzında “Darülelhan” adı altında konservatuvar kuruldu.

Bunun yanında Osmanlı padişahlarından da önemli musikişinaslar yetişmiştir: II. Murat, II. Bayezit, IV. Murat, II. Mustafa, III. Ahmet, III. Selim, II. Mahmut bunlara örnek verilebilir. III. Selim “Suzi dilara” makamını keşfetmiş ve besteler yapmıştır.

Bir Cevap Yaz.