Osmanlı Sanatı

Osmanlı Sanatı

OSMANLI MİMARİSİ

Osmanlı mimarisi Türk mimarisinin zirveye ulaştığı bir dönem olup Türkistan, İran ve İslam geleneğinden etkilenerek yeni ve kendine özgü bir üslup ortaya çıkarmıştır. Bu üslupla camiden kervansaraylara, kalelerden bedestenlere uzanan geniş bir yelpazede eserler verilmiştir. Selçuklulardaki çok kubbeli yapılar yerine mihrap önü kubbesinden başlanmış, giderek gelişen merkezî kubbe tekniğine geçilmiştir. Tek kubbede toplanabilecek en geniş mekânı sağlama düşüncesinin, zirve noktasına Edirne Selimiye Camii’yle ulaşılmıştır.
İsmail GÜVEN, Uygarlık Tarihi, s. 353 (Düzenlenmiştir.).

MİMAR SİNAN’A GÖRE SELİMİYE CAMİİ

Mustafa Sâî Çelebi’nin Tezkiretü’l Bünyan adlı eserinde Mimar Sinan’ın kendi ağzından Edirne Selimiye Camii şöyle anlatılır:
“Dört minaresi kubbenin dört yanın-dadır… Bu minarelerin hem ince hem üçer yollu olmasının güçlüğü malumdur. ‘Ayasofya kubbesi gibi kubbe Devlet-i İslamiyede bina olunmamıştır.’ deyü Hristiyanların mimar geçinenleri, Müslümanlara üstünlüğümüz vardır, derlermiş. O kadar kubbe durdurmak gayet müşkildir. Dedikleri benim kalbimde bir azim ukte olup kalmış idi. Edirne Selimiye Camii’ni inşa ederken kubbesini Ayasofya’dan daha yüksek ve geniş yaptım.”
Oktay ASLANAPA, Türk Sanatı, s. 263-264 (Düzenlenmiştir.).

Metinlere göre aşağıdaki sorulan cevaplandırınız
• Osmanlı mimarisinin oluşumuna etki eden faktörler nelerdir?
• Osmanlı mimari eserlerinin ihtişamlı olmasının sebepleri neler olabilir?

Osmanlı Devleti’nde daha Kuruluş Dönemi’nde kültürel ve sanatsal faaliyetlere önem verilmiş, Selçuklu Devleti ve Beylikler Dönemi’nde önemli bir yere gelen Türk-İslam sanatı geliştirilmiştir. Ayrıca İran ve Bizans sanatından da etkilenen Osmanlı sanatı, kendine has bir üslup oluşturarak dünya sanat tarihinde kendisine müstesna bir yer edinmiştir. Bu dönemde sanat; genel olarak mimari, süsleme ve el sanatları (maden, halı, minyatür, çini, hat vb.) şeklinde incelenebilir.

Bir Cevap Yaz.