Osmanlı Millet Sistemi Özellikleri Nelerdir?

Osmanlı Millet Sistemi Özellikleri Nelerdir?

BEN OSMAN GAZI OGLU ORHAN GAZİ

Bursa feth olunduktan sonra da gayrimüslimlerin rahat yaşamaları için bütün tedbirler alına ve kolaylık sağlana. Bursa’ya gelen yabancıların ibadet yeri kurabilmeleri için ne gerekiyorsa yapıla.

BEN İSTANBUL FATİHİ MEHMET HAN

Bosna Ruhbanları ve halka hiçbir zarar gelmeyecektir. Kiliseler devlet korumasında- dır. Rahiplerin can ve malları ayrıca bu topraklarda yaşa­yanlar devletin güvencesi altında olacaklardır.

BEN YAVUZ SULTAN SELİM HAN

Kudüs ve çevresindeki patriklere fermanımdır. Pat­rikler eskiden beri kendilerinde olan kilise, manastır ve diğer kutsal mekânları kullanmaya devam edecekler. Verilen yetki hiçbir şekilde ve kimse tarafından bozulamayacaktır.

Osmanlı padişahlarına ait fermanlardan hareketle Osmanlı toplumu ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

İSTANBUL VE BEYOĞLU

İstanbul ne kadar da garip bir şehir! Dünyanın başka şehirlerine nazaran, kendi başına daha bir buyruk, daha bir hür. Dört ayrı millet, büyük ihtilaflara düşmeden bir arada geçinip gidiyor. Hepsi aynı toprağın çocukları. Bir­birlerine karşı, bizimkilerden daha müsamahakârlar. Evet, çeşitli yerlerin ve çeşitli toplulukların insanları. Türkler, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler.

Osmanlı toplumunun büyük bölümünü Türkler oluş­turmasına rağmen toplumun diğer unsurları Rum, Ermeni, Yahudi, Rumen, Slav ve Araplardı. Devlet, toplum yapısını şekillendirirken din temeline dayalı bir model uyguladı. Osmanlı Devleti’nin ülkede yaşayan toplulukları din ya da mezhep esasına göre örgütleyerek yönetme biçimine “millet sistemi” deniliyordu. Devlet, her inanç topluluğunu kendi içinde serbest bırakarak onlara belirli bir özerklik tanımıştı. Osmanlı toplumunda Türk, Arap, Acem, Boşnak ve Arnavutlar, Müslüman çoğunluğu oluştururken Ortodoks, Ermeni ve Yahudiler diğer üç temel millet olarak kabul ediliyordu.

Sayı bakımından en kalabalık olan Ortodoksların dinî ve idari merkezleri Fener Patrikhanesi’ydi. Ortodoksların büyük kesimi Rum olduğu için bu patrikhaneye Rum Patrikhanesi de denirdi. Eflak-Boğdan halkı, Karadağ, Sırp ve Bulgarlar da bu kiliseye bağlıydı.

Osmanlı toplumu içinde ayrı bir statüsü olan diğer Hristiyan millet de Ermenilerdi. Bunlar Hz. İsa’nın tek bir doğası olduğunu savunan “monofizit” denilen bir öğretiye sahiptiler. Fatih, İstanbul’un fethinden sonra Bursa’daki başpiskoposu İstanbul’a getirdi. Onu Ermeni Kilisesi Patriği tayin ederek Rum Patriği ve Hahambaşı ile eşit yetkiler verdi. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Ermeniler arasında Katolik ve Protestanlığı benimseyenler de oldu.

Osmanlı toplumunda yer alan dinî gruplardan bir diğeri de Museviler olup daha çok İstanbul, İzmir, Selanik gibi liman şehirlerinde; Bağdat, Halep gibi nüfusu kalabalık olan yerlerde oturuyorlardı. Ayrıca İspanya, Polonya, Avusturya ve Bohemya’da karşılaştıkları kötü muamele nedeniyle Yahudiler Osmanlı ülkesine yerleşti. Bunun dışında sayıları az olmakla birlikte Süryani, Nasturi, Yakubi ve Maruni gibi Hristiyan kiliseleri de vardı.

Bir Cevap Yaz.