Cumhuriyet Dönemi Anayasalarda Yasama, Yürütme ve Yargı

Cumhuriyet Dönemi Anayasalarda Yasama, Yürütme ve Yargı

Yukarıdaki boş bırakılan yerleri yasama ve yürütme erklerinin kullanımı açısından değerlendirerek doldurunuz.

Cumhuriyet ilan edildiğinde 1921’de kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu yürürlükte bulunuyordu. Bu kanun, BMM’nin varlığını yasal hâle getirmek ve yeni devletin dayandığı temel ilkeleri belirlemek amacı ile ilan edilmişti. 23 maddelik kısa bir kanun olan Teşkilat-ı Esasiye, Osmanlı’dan devralınan Kanun-ı Esasi’yi de yürürlükten kaldırmamıştı.

Cumhuriyetin ilanı ve halifeliğin kaldırılmasından sonra yeni devletin ihtiyaçlarını karşılayacak bir anayasanın yapılması gerekmiştir. Bu sebeple 20 Nisan 1924’te Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası kabul edildi. 1924 Anayasası, Kanun-ı Esasi’yi yürürlükten kaldırmıştır.

Performans Görevi

Osmanlı Devleti 1876’da “Kanun-ı Esasi”nin ilanı ile meşrutiyet yönetimine geçmiş ve hukuk alanında büyük bir reform gerçekleştirmiştir.

Sizden istenen Meşrutiyet Dönemi’ndeki anayasal gelişmelerin Türk hukuk sistemine getirdiği yenilikleri ve günümüze etkilerini araştırmanızdır.

Çalışmanızı yaparken aşağıdakilere dikkat etmelisiniz.

 • Çalışmayı hazırlarken kaynak kitaplardan, dönemin gazetelerinden, İnternet’ten yararlanabilirsiniz.
 • Bu çalışmayı aldıktan iki hafta sonra teslim etmelisiniz.

Çalışma;

İçerik (Kanun-ı Esasi ile padişahın yasama yetkisinin sınırlandırılması ve tebaanın yasal kazanımları), Araştırma süreci (Bilgiye ulaşma, inceleme ve metin hâline getirme),

Materyal kullanımı (Çalışmada döneme ait fotoğraf, hatıra vb. unsurlardan yararlanma),

Zaman kullanımı (Çalışmayı verilen sürede tamamlama) açısından değerlendirilecektir.

PROJE GÖREVİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE HUKUK

Sevgili Öğrenciler,

Cumhuriyet Dönemi’nde hukuk alanında yapılan inkılapların amaçlarını ve bu gelişmelerin günümüze yansı­malarını araştırarak sunu hazırlamanızdır.

Bu çalışmayla ilgili dikkat edilecek hususlar şunlardır:

 1. Çalışma sürenizi iyi kullanmak için çalışma takvimi ve planı hazırlayınız.
 2. Halk ve üniversite kütüphanesi, İnternet vb. yerlerde konu ile araştırma yapınız.
 3. Proje bittikten sonra sınıf içinde sözlü ya da projeksiyonla sunum yapınız.

Çalışma süreniz bir aydır.

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

 1. Törenin Türk devlet geleneğindeki önemini belirtiniz.
 2. Kurultayın işlevini günümüzde hangi kurumlar yerine getirmektedir? Açıklayınız.
 3. Türklerde hukukun Uygurlardan itibaren gelişmeye başlamasının sebepleri nelerdir?
 4. Türklerin İslam dinini kabul etmeleri hukuk sistemlerini nasıl etkilemiştir?
 5. Örfi hukukun ortaya çıkmasına ortam hazırlayan sebepler nelerdir?
 6. Divan-ı Mezalim ile Divan-ı Hümayun arasındaki farkları belirtiniz.
 7. Mecelle’nin Türk hukuk tarihindeki önemini belirtiniz.
 8. Genç Osmanlıların, meşrutiyetin ilanından neler beklediklerini açıklayınız.
 9. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde hukuk alanındaki uygulamaların günümüze etkileri nelerdir?
 10. Atatürk, hukuk inkılabını gerçekleştirirken devlet ve millet ile ilgili hangi kazanımların gerçekleşmesini hedeflemiştir?

Bir Cevap Yaz.