Cinsel Taciz Nedir? Hastaya Yaklaşım Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Cinsel Taciz Nedir? Hastaya Yaklaşım Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Temel Özellikler

Cinsel Taciz Nedir? Tanımı

Cinsel taciz, kişinin kendi isteği dışında başka bir kişi tarafından gerçekleştirilen herhangi bir cinsel teşebbüs olarak tanımlanmaktadır. Bu şiddetli hareketin parçaların arasında güç kullanımı ya da tehdidi ve/veya kurbanın rıza göstermemesi bulunmaktadır.

HASTAYA YAKLAŞIM

• Cinsel taciz olgusuna yaklaşım, şefkat ve profesyonellik dahilinde yapılmalıdır.
• Bir taciz kurbanının acil servisteki fizik ve adli muayenesi öncesinde hastanın rızası alınmalıdır.
• Muayeneyi yapan hekimin görevleri şunlardır:

— Hastaların tedavisi
— Cinsel yolla bulaşan hastalıkların tespit edilmesi, önlenmesi ve tedavisi için uygun testlerin yapılması
— Gebelik araştırması ve kadının isteği doğrultusunda önlenmesi ya da sonIandırılması.

• Stabil olmayan Vital bulgular, şuur değişikliği, peritoneal yaralanma ve ağrıya yönelik yapılan ilk değerlendirme hekimleri
şiddetli laserasyonlar, fraktürler ya da iç zedelenme konusunda uyaracaktır.
• Akut yaralanmaların belirlenmesi ve tedavisi sonrası odaklanmış bir öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır. Muayeneyi
yapan hekim bir erkek ise kadın bir bakıcı bulunmalıdır.
• Tacizin yeri ve zamanı, saldırganların ırkı, kimliği ve sayısı ile fiziksel temasların, silahların ve alıkoymanın tabiatı belirlenmelidir.
• Banyo yapmak, duş almak, mendille silmek, dental hijyen, bağırsak hareketleri ve giysi değişiklikleri belirlenmelidir.
• Enfeksiyonlar, kontraseptif kullanımı ile son adet tarihi ve son istekli cinsel ilişki zamanı gibi daha önceki jinekolojik durumlara ait öykü kaydedilmelidir.
• Hekim, hasarların tamamını tanımlam alıdır.
• Mümkünse asıl yaralanmaların fotoğrafları çekilmelidir. Dikkatli bir pelvik muayene (gerekirse kolposkopi ile) yapılmalıdır. Kayganlaştırma için sadece serum fizyolojik kullanılması önemlidir (adli örneklerin uygun bir şekilde toplanması için).
• Anal penetrasyon var ise ya da travma bulguları belirlenirse rektal muayene düşünülmelidir.
• Acil servislerin büyük çoğunluğunda standart tecavüz kitleri bulunmaktadır ve tecavüz kurbanından adil örneklerin toplanması için gerekli ekipmanı içermektedir.

ETİYOLOJİ

• Evlilikte olan tecavüz genellikle daha şiddetlidir ve daha az sıklıkla bildirilir.
• Bir şehirdeki cinsel tacizlerin üçte ikisi kurbanların tanıdığı kişiler tarafından yapılmaktadır ve bu tacizlerin üçte ikisinden fazlası da fiziksel travma ile birlikte olmaktadır.

EPİDEMİYOLOJİ

• Cinsel taciz, Amerika Birleşik Devletleri’nde en fazla artış gösteren şiddet içeren suçlardan birisidir. 1990’da Adalet Bakanlığı tarafından yıllık cinsel taciz insidansının her 100,000 kadında 80 olduğu ve şiddet içeren suçların tamamının %7’sinden sorumlu olduğu bildirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde 16 ila 19 yaş arası kızlar ve kadınlardaki tecavüz insldansı zirveye ulaşmakla birlikte 50 yaş üzeri kadınlarda yıllık 60,000’in üzerinde tecavüz olgusu bildirilmektedir.
• Flört ederken tecavüz sıklığının adolesan kızlarda %20 kadar yüksek olduğu ve 16 ila 19 yaş arası grupta İse zirveye ulaştığı
bildirilmektedir.
• Tecavüz kurbanlarının %5’ine kadar olan bölümünde genital olmayan majör fiziksel yaralanmalar bulunmaktadır.
• Kurbanların yaklaşık %1’inde cerrahi müdahale gerektiren orta derecede ya da şiddetli genital yaralanmalar bulunmaktadır.
• Taciz edilen kadınların %0.1’lnde ise yaralanmalar ölümcüldür.
• Erkeklere karşı cinsel taciz insidansı etraflıca araştırılmamıştır. Los Angeles’te 1,480erkekten oluşan bir örneğin %7’sinde 16 yaş sonrasında “cinsel temas kurmak için baskı altında tutuldukları ya da zorlandıkları” bildirilmiştir. İngiltere’de 2,474 erkek üzerinde yürütülen çapraz kesitli bir çalışmada ise %3’ünde erişkinliklerindeki istek dışı olan cinsel deneyimler bildirilmiştir.
• Erkeklerin %5’inden fazlası çocukluklarında olan cinsel istismarı bildirirler, çocukluk çağındaki istem dıfı cinsel deneyimler erişkin dönemindeki istek dışı cinsel deneyimlerin belirleyicisidir.

Klinik Belirtiler

• Cinsel taciz kurbanında fiziksel zarara ek olarak psikolojik hasar da bulunur.
• Genel yaralanmalar, vajinal kanama ve ağrının çok şiddetli olduğu üst vajinal laserasyonlardır.
• Genital travma, asemptomatik tecavüz kurbanında bile sık ortaya çıkmaktadır.
• Genltaller ve memelerde ısırık izleri sık görülür.
• Tacizin ardından genellikle bir “tecavüz travması sendromu” gelir. Kısa dönem fazı saatler ya da günlerce sürebilir ve duygusal şok, güvensizlik ve yaşamı tehdit edici bir olayın yol açtığı ümitsizlikte oluşur. Kurbanın yaşamını ve ilişkilerini yeniden yapılandırmaya adım attığı sendromun uzun dönem fazı ise aylarca ya da yıllarca sürebilir.

Tanı

LABORATUAR

• Fizik muayene sonrası sifiliz ve hepatit B için ilk serolojik testler, ABO kan tiplemesi ve serum insan koryonik gonadotropin düzeyleri ölçümü (üretken çağdaki kadınlar için) yapılmalıdır. Diğer testler arasında aşağıdakiler yer alır:

— HIV testi (6’ıncı hafta, 3 ve 6’ıncı aylarda tekrar)
— Gonore, chlamydia ve sifiliz testleri
— Trichomonas için wet mount
— Gebelik testi (endike ise)
— Hepatik enzim testleri (endike olduğu şekilde tekrarlayınız)
— Tam kan sayımı (endike olduğu şekilde tekrarlayınız)

• Serviks ve rektumdan (rektal penetrasyon var ise) gonore ve chlamydia kültürlerine yönelik sürüntüler alınmalıdır.
• Çalışmalarda, içeriye boşalan HIV enfekte erkek bir partner ile yapılan korunmasız cinsel ilişkiyi takiben vajinal yıkantılardaki HIV antikorları ortaya konmuştur. Bununla birlikte vajinal yıkantılar ile alınan yanlış negatif sonuçların sık olması ve cinsel taciz gerçekleştiren suçlulardaki HIV enfeksiyonunun prevalansının düşük olması, vajinal yıkantıda yapılan HIV testinin değerini bir tarama yöntemi olarak kullanılması İçin çok düşük bir hale getirmektedir.

Tedavi

Hastaların büyük bölümünde proktoskopide rektuma yönelik sadece sınırlı bir yaralanma bulunur, müdahale gerektirmeyen spontan hemostaz ise sık görülür. Bununla birlikte derin laserasyonların üçte birinde transanal sütür tamiri, hospitalize etmek ve geniş spektrumlu antibviyotikler ile tedavi gerekli olmaktadır.

KOMPLİKASYONLAR

• iki tarafın da istediği cinsel İlişkiye kıyasla tecavüz HIV bulaşma riskini arttırabilir, çünkü travma olasılığı daha yüksektir.
• Vajinal laserasyonun intraperltoneal yayılımı enderdir fakat ortaya çıktığında eksploratif laparotomi ve geniş spektrumlu antibiyotikler ile müdahale gerektirir.
• Tecavüz ile edinilen enfeksiyonların büyük bölümü Tichomonas enfeksiyonu, bakteriyel vajinozis ve Chlamydia enfeksiyonudur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, erişkin tecavüz kurbanının cinsel taciz sonrası gonoreye yakalanma
riskinin %6 ila %12 arasında olduğunu tahmin etmektedir. Chlamydia enfeksiyonu riski %4 ila %17 ve sifiliz riski ise %0.53’tür. Cinsel tacizin tek risk faktörü olduğu kişiler ile ilgili olarak HIV antikorlarına yönelik serokonversiyon bildirilmiş olmakla birlikte bu enfeksiyonun edinilmesindeki risk %1’den azdır.
• Hem medikal hem de psikolojik değerlendirmeye yönelik bir takip planı oluş turulmalıdır.
• Genel olarak hasta 2 ila 4 hafta sonra takip amacıyla görülmelidir. Hasta anti biyotik profilaksisi almamışsa gonore ve chlamydia’ya yönelik kültürler ve bakteriyel vajinozise yönelik vajinal sekresyon yaymalarının incelenmesi 2’inci haftada tekrar edilmelidir. 4 ila 6’ıncı haftalarda sifilize yönelik serolojik testlerin tekrarlanması tavsiye edilmektedir, Hepatit B’ye karşı ilk aşılama yapılmalı ve 1 ile 6 ay sonra tekrar dozları planlanmalıdır.
• Adolesan ve erişkin kurbanlardan elde edilen takip sonuçları bir çalışmada gözden geçirilmiştir. Bütün cinsel taciz kurbanlarından sadece %31’i takip vizitine gelmiştir. Fiziksel şikayetler %42.6’sı tarafından bildirilmiş fakat genel bir muayenede %98.0’ında normal bulgular gözlenmiş ve %94.8’inde ise normal jinekolojik muayene sonuçları tespit edilmiştir. Tecavüzden itibaren %49.2’si cinsel olarak aktif olmuş olup bunların % 10.O’ı bir çok partnerle birlikte olmuş ve %73.3’ü ise sürekli kondom kullanımına riayet etmemiştir. Kurbanlar arasında uyku, cinsel fonksiyon ve cinsel is tek bozuklukları ve tecavüz ile ilişkili korkular sıklıkla bildirilmiştir.

KORUNMA

• Saldırganın enfekte olduğu biliniyorsa, kurbanda enfeksiyon bulgulan veya semptomları bunmaktaysa ya da profilaksi isteniyorsa cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı profilaktik antibiyotik tedavisi reçete edilmelidir. Taciz sırasında hastanın gebe olduğu biliniyorsa doksisiklinin yerine eritromisin ya da azitromisin kullanılabilir ve metronidazol ise sadece birinci trimester sonrası uygulanmalıdır.
• Travmaya uğramış ve immünize olmamış hastalar için tetanoz profilaksisi uygundur.
• Taciz sonucu hasta gebelik bakımından risk altında bulunuyorsa “ertesi gün” (mornlng after) profilaksisi önerilmelidir.

• Tecavüz kurbanları ile ilgilenen hekimler maruziyet sonrası profilaksi önerebilirler. HIV enfeksiyonunu önlemek için ilaçların seçilmesi tercih edilir ise tedavi vakit kaybetmeden başlatılmalıdır. HIV enfeksiyonuna yönelik maruziyet sonrası profilaksi için genel profilaktik rejimler aşağıdakileri içermektedir:
— 28 gün 300 mg PO bid ya da 200 mg PO tid zidovudin ve 150 mg PO bid lamivudin
— 28 gün 200 mg PO bid didanozin ve 40 mg PO bid stavudin (750 mg PO tid nelflnavlr ya da 800 mg PO tid indinaviri eklemeyi düşününüz)

Bir Cevap Yaz.