Tarih

Tarih ders kitapları konularının paylaşıldığı kategori

Cumhuriyet Döneminde Türk Sanatı Nasıl Gelişmiş Örnekleri Nelerdir?

Cumhuriyet Döneminde Türk Sanatı Nasıl Gelişmiş Örnekleri Nelerdir? ATATÜRK DİYOR Kİ… … Duygularını, inceliğini, ruhunu yükseltmek için yapılması gereken şeylerde ilgisiz olan millet, medeni gereklere tamamı ile başvurmuyor demek¬tir. Resim yapmayan, heykel yapmayan, güzel sanatları anlamayan bir milletin noksanı var demektir. Böyle bir milletin ilerleme yolunda yeri yoktur. Hâlbuki Türk milleti bütün doğuştan gelen özellikleriyle […]

Osmanlıda Müzik Nasıl Gelişmiş ve Yayılmıştır?

Osmanlıda Müzik Nasıl Gelişmiş ve Yayılmıştır? Osmanlı Devleti’nde Türk musikisi gelişerek yayıldı ve hâkimiyeti altındaki toplumlara da tesir etti. Osmanlı’da musikinin öğretilip icra edildiği yer enderun mektebiydi. Bunun yanında Mehterhane’de askerî musiki, Osmanlı toplumu- nun yapısında önemli bir yer tutan Mevlevilik ve Bektaşilik gibi tarikat ve tekkelerde ise dinî musiki icra edilirdi. Karacaoğlan, Köroğlu gibi […]

Osmanlı Süsleme Sanatının özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Osmanlı Süsleme Sanatının özellikleri ve Örnekleri Nelerdir? NAKKAŞHANE Çeşitli el sanatları örnekleri için (minyatür, tezhip, hat vb.) desen hazırlayan sanatçılara “nakkaş” adı verilirdi. Bu sanatçılar “Ehli Hiref” olarak adlandırılan sanat¬kâr teşkilatının üyesiydiler. Bir saray örgütü olan “Ehli Hiref” çeşitli sanatçı gruplarından oluşturulmuştu. Bu teşkilatın en önemli bölüklerinden biri olan nakkaşlar, yalnız kitap sanatıyla ilgili faaliyetlerle […]

Osmanlı Mimari Özellikleri ve Örnekleri

Osmanlı Mimari Özellikleri ve Örnekleri Yabancı Gözüyle Osmanlı Sanatı Osmanlılar, her şeyi yerli yerinde kullandılar. Ne sadece ticari amaçlı bir yapıya dönüştürdükleri kervansarayı ne de hastane, kütüphane, medrese, türbe ve aşevini terk ettiler. Ancak camiyi mutlak üstünlüğü olan bir sıraya getirip yerleştirdiler. Caminin yükseklik kazanmasına, kubbelerinin genişletilmesine, bölümlerin eklenerek kaynaşmasına çalışarak görkemli yapılar ortaya koymuşlardır. […]

Osmanlı Sanatı

Osmanlı Sanatı OSMANLI MİMARİSİ Osmanlı mimarisi Türk mimarisinin zirveye ulaştığı bir dönem olup Türkistan, İran ve İslam geleneğinden etkilenerek yeni ve kendine özgü bir üslup ortaya çıkarmıştır. Bu üslupla camiden kervansaraylara, kalelerden bedestenlere uzanan geniş bir yelpazede eserler verilmiştir. Selçuklulardaki çok kubbeli yapılar yerine mihrap önü kubbesinden başlanmış, giderek gelişen merkezî kubbe tekniğine geçilmiştir. Tek […]

Türk İslam Devletlerinde El Sanatları Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir?

Türk İslam Devletlerinde El Sanatları Özellikleri ve Örnekleri Nelerdir? Büyük Selçuklularla parlak bir dönem yaşayan maden sanatı XII. yüzyılda Artuklular ve Selçuklularla Anadolu’da varlığını sürdürmüştür. Oyma, kakma, kabartma gibi çeşitli tekniklerin kullanıldığı bu sanat kandil, şamdan, buhurdanlıklar gibi gündelik yaşama ilişkin birçok madeni eşyada kendisini gösterir. Yukarıdaki görsellerde ilk Türk halılarından farklı olarak hangi motifler […]

Türk İslam Devletlerinde Süsleme Sanatı Örnekleri

Türk İslam Devletlerinde Süsleme Sanatı Örnekleri Türk-islam devletlerinde süsleme sanatları ilk Türk devletlerine göre gelişmiş ve çeşitlilik kazanmıştır. Uygurlardan itibaren kullanılan çini sanatı Karahanlılar ve Gaznelilerde de görülmektedir. Gazne saraylarındaki çiniler Uygur çinileri ile benzerlik göster-mektedir. İran’da Büyük Selçukluların yeni teknikler kullanmasıyla büyük gelişme gösteren çini sanatı, onları takip eden Türkiye Selçuklularında özellikle iç mekânların […]

Türk İslam Devletlerinin Mimari Eser Örnekleri Özellikleri Nelerdir?

Türk İslam Devletlerinde Sanat Görsellerden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız. İlk Türk devletlerinde görülmeyen, Türk-İslam devletlerinde görülen sanat dallarını belirtiniz. İlk dönemlere göre kullanılan motiflerde ne gibi değişiklikler görülmektedir? Türk İslam Devletlerinin Mimari Eser Örnekleri Özellikleri Nelerdir? Aşağıda Türk-Islam mimarisinde kullanılan bazı ögeleri gösteren görseller ve tanımlar yer almaktadır. Tanımlara göre görsellerin altındaki boşlukları doldurunuz. Revak […]

İlk Türk Devletlerinden Hangi Sanat Eserleri Günümüze Kalmıştır?

Türklerde Sanat HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Kurgan, balbal, stupa, grifon, aplike, revak, portal, eyvan, kemer, Türk üçgeni, fresko, minyatür terimlerinin anlamlarını araştırınız. Sanatın oluşması ve gelişmesinde yaşanan doğal çevre, toplumların kültürel yapıları, dinî inançları ve ekonomik etkinliklerinin rolü nelerdir? İslamiyet’i kabul eden Türklerin sanat anlayışında ne gibi değişiklikler olmuştur? Beylikler, Türkiye Selçuklu ve Osmanlı Devleti dönemlerine ait […]

Cumhuriyet Dönemi Eğitim-Öğretim Alanındaki Diğer Gelişmeler Nelerdir?

Cumhuriyet Dönemi Eğitim-Öğretim Alanındaki Diğer Gelişmeler Nelerdir? Cumhuriyet kurulduktan sonra Atatürk ve arkadaşları güçlü, çağdaş, modern bir devlet oluşturmanın yolunun eğitimden geçtiğine inanmaktaydı. Bu doğrultuda cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren okul öncesinden, üniversiteye kadar eğitim kurumlarının yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılmıştır. Cumhuriyeti kuran kadronun en önemli amaçlarından birisi, Türk insanını cehalet ve bilgisizlikten kurtarmaktı. Özellikle okuma yazma […]