18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Kültür ve Eğitim Hayatına Etkileri Nelerdir?

c. 18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Kültür ve Eğitim Hayatına Etkileri

18. yüzyıl ıslahatları Osmanlı kültür hayatı için bir dönüm noktası oldu. Bu yüzyılın ilk ıslahat devresi olan Lale Devrinde tercüme heyetleri kurularak yabancı eserler Türkçeye çevrildi. Arapça ve Farsça dışında Batı dillerinden de astronomi, fizik ve felsefe üzerine yazılmış bazı bilimsel eserler tercüme edildi. Aynı dönemde yeni kütüphanelerin açılması ve matbaanın kurulmasıyla kültürel gelişim hızlandı. Şairler, müzisyenler, nakkaşlar ve hattatların devlet tarafından korunup teşvik edildiği Lale Devri’nde ünlü sanatçılar yetişti. Bunlardan biri olan Şair Nedim, gazelleri ve şarkılarıyla Lale Devri’ne hâkim olan hayat tarzını yansıttı. Şiirleriyle divan edebiyatında iz bırakan Şeyh Galip de bu yüzyılda yaşadı. 18. yüzyıl sanatçılarından Nakkaş Levni ise minyatür sanatının gelişimine önemli katkılarda bulundu.

18. yüzyılın ünlü Osmanlı minyatür sanatçısı Levni’ye ait minyatürlerden bazıları

Levni’nin minyatürlerini Klasik Dönem Osmanlı minyatürleriyle karşılaştırdığınızda aralarındaki benzerlik ve farklılıklarla ilgili olarak neler söyleyebilirsiniz?

Eğitim alanındaki ıslahatlarda ise daha çok askerî teknik okullar ön plana çıktı. Osmanlı Devletinde subay yetiştirmek amacıyla açılan Avrupa tarzındaki ilk teknik okul I. Mahmut’un kurduğu Kara Mühendishanesi oldu. Onu III. Mustafa Dönemi’nde deniz subayı yetiştirmek amacıyla kurulan Deniz Mühendishanesi ve I. Abdülhamit Dönemi’nde açılan İstihkam Okulu izledi. III. Selim Dönemi’nde ise bu eğitim kurumları geliştirilerek daha verimli hâle getirildi. Mühendishanelerde topçu ve istihkâm subaylarıyla birlikte sivil mimar ve mühendisler de yetiştirildi. Bu okullarda askerlik ve fen derslerinin yanı sıra yabancı dil dersleri ile edebiyat, güzel yazı, resim, tarih ve coğrafya gibi dersler okutuldu. Eğitim alanında 18. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahatlarla ülkemizde teknik eğitimin temelleri atıldı.

Bir Cevap Yaz.